Vật phẩm imprimés là gì?

Theo Hướng dẫn số 175 (Instruction No 175), Mục 49 ban hành tháng 11/1875, imprimés bao gồm: sách bìa mềm, tờ rơi quảng cáo, tờ chép nhạc, catalogs, cáo bạch, thông tư, giấy khai sinh, chứng tử, giấy kết hôn, danh thiếp, thông báo dạng in khắc, in thạch bản, bản đồ, tranh ảnh,.. Dưới đây là hình chụp gốc …

Xem bài viết

Cước gửi Imprimés giai đoạn 1/1/1864 – 31/12/1866

Theo Thông tư số 318, kể từ 1/1/1864, cước gửi imprimés từ Nam Kỳ tới Pháp và Algieria điều chỉnh giảm 1c xuống còn 12c cho mỗi 40 grams. Nó có hiệu lực tới 31/12/1866, theo Điều 4, Sắc lệnh ngày 22/11/1866. Gửi tới các quốc gia và châu lục khác biểu cước imprimés như sau: Quốc gia, châu lục …

Xem bài viết

Cước gửi Imprimés giai đoạn 1/1/1867 – 30/9/1873

GỬI TRONG COCHINCHINE Theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866, kể từ 1/1/1867, biểu cước imprimés trong nước áp dụng như bảng dưới đây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy imprimés có biểu cước nội địa. Quy cách trọng lượng Mức cước Dưới 5g 1c Từ 5g đến 10g 2c Từ 10g đến 15g 3c Từ 15g đến 20g 4c …

Xem bài viết

Cước gửi Imprimés giai đoạn 1/10/1873 – 17/1/1876

GỬI TRONG COCHINCHINE Kể từ ngày 1/10/1873, theo Sắc lệnh số 196 ban hành ngày 29/8/1873, thuế bưu chính nội địa Pháp được áp dụng cho thuế bưu chính nội địa Nam Kỳ. Theo đó, Nam Kỳ sẽ có biểu cước nội địa mới kể từ 1/10/1873 và biểu cước này giống biểu cước nội địa áp dụng tại mẫu quốc. Cụ …

Xem bài viết

Cước gửi Imprimés giai đoạn 18/1/1876 – 19/7/1876

GỬI TRONG INDOCHINE Theo Sắc lệnh số 15 ngày 18/1/1876 về việc thực thi các điều 6, 7 của Luật tài chính Pháp ban hành ngày 3/8/1875, kể từ 18/1/1876 mức cước imprimés nội địa thay đổi như sau: Gửi dưới dạng sous bande (một băng giấy quấn xung quanh) Mức cước Trọng lượng dưới 5g 2c Từ 5-10g 3c …

Xem bài viết

Cước gửi Imprimés giai đoạn 20/7/1876 – 14/8/1878

GỬI TRONG COCHINCHINE Trong bài viết trước, tôi đã nêu biểu cước imprimés dưới đây có hiệu lực từ 18/1/1876 cho tới 14/8/1878. Kể từ 15/8/1878, Giám đốc sở Nội vụ ban hành Sắc lệnh số 145 tại Sài Gòn ngày 29/7/1878 sửa đổi lại biểu cước bưu chính nội địa Nam Kỳ. Gửi dưới dạng sous bande (một băng …

Xem bài viết

Cước gửi Imprimés giai đoạn 15/8/1878 – 31/5/1879

GỬI TRONG COCHINCHINE Kể từ 15/8/1878, cước imprimés nội địa được điều chỉnh theo Sắc lệnh số 145 ban hành ngày 29/7/1878 như trong bảng dưới đây: Dạng dải (band) Mức cước Imprimés gửi trong bì thư mở không dán Mức cước Trọng lượng dưới 5g 1c Trọng lượng dưới 50g 5c Từ 5-10g 2c Từ 50-100g 10c Từ 10-15g …

Xem bài viết

Cước gửi Imprimés giai đoạn 1/6/1879 – 30/9/1881

GỬI TRONG INDOCHINE Cước imprimés gửi trong Indochine giai đoạn này không thay đổi so với giai đoạn 15/8/1878 – 31/5/1879 trước đó. Về cách thức gửi vẫn duy trì song song 2 hình thức, đó là: imprimés để trong một băng giấy quấn xung quanh (sous bandes); và imprimés để trong bì thư mở không dán (sous envelopes ouvertes). …

Xem bài viết