Quy định đầu tiên về cước thư thương mại áp dụng cho Cochinchine tại Thông tư 270 ngày 18/10/1862

Điều 5, Thông tư số 270 (Art. 5, hình dưới), ban hành ngày 18/10/1862 và có hiệu lực kể từ 15/11/1862 thuyết minh biểu cước thư gửi từ các cơ sở Pháp tại Nam Kỳ tới các cơ sở Pháp tại Thượng Hải là 60c. Điểm đặc biệt là mức cước này do người nhận thanh toán cước phí chứ …

Xem bài viết

Nghị định Hoàng gia ngày 22/10/1862 về việc trao đổi thư giữa Pháp và Nam Kỳ

Nghị định do Hoàng đế Pháp ký ngày 22/10/1862 cho phép trao đổi thư tín giữa Pháp và Nam Kỳ. Sau Nghị định này có thêm Thông tư số 271 do Giám đốc bưu chính Pháp ký ban hành hướng dẫn cụ thể hơn về cước bưu chính và cung đường vận chuyển thư giữa Pháp và Nam Kỳ. Điều …

Xem bài viết

Thông tư 271 hướng dẫn việc trao đổi thư giữa Pháp và Nam Kỳ qua kênh đào Suez

1. Bối cảnh. Không lâu sau khi Thông tư số 270 ban hành ngày 18/10/1862 về việc thành lập một bưu cục Pháp tại Suez, Ai Cập và thiết lập một tuyến đường thư Pháp – Thượng Hải qua kênh đào Suez. Ngày 22/10/1862, Hoàng đế Pháp đã ban hành một Sắc lệnh về việc trao đổi thư từ giữa …

Xem bài viết

Thông tư số 318 về biểu cước bưu chính mới có hiệu lực từ 1/1/1864

Từ ngày 1/1/1864, mộ biểu thuế bưu chính mới có hiệu lực trong quan hệ Nam Kỳ – Pháp, Nam Kỳ đi liên thuộc địa và quốc tế. Chúng được nêu chi tiết trong Thông tư số 318 được công bố trong bản tin hàng tháng của Cục Quản lý Bưu điện số 99 tháng 11 năm 1863. Thông tư được ban …

Xem bài viết

Thông tư số 374 về việc giảm cước phí Échantillons & Papiers d’affaires giữa Nam Kỳ và Pháp

Thông tư này được ban hành cùng với Nghị định Hoàng gia ngày 27/11/1864 quy định mức cước và điều kiện áp dụng đối với các loại giấy tờ kinh doanh: papiers d’affaires và vật phẩm: échantillons. Nó có hiệu lực từ 1/1/1865. Theo mục 4.1 của thông tư, cước phí đối với các loại giấy tờ kinh doanh papiers …

Xem bài viết

Sắc lệnh ngày 22/11/1866 về biểu cước bưu chính mới áp dụng tại Nam Kỳ

Sắc lệnh ban hành ngày 22/11/1866 và có hiệu lực tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867, bao trùm nhiều vật phẩm như: journaux (báo, tạp chí); imprimés; échantillons (hàng hóa, vật phẩm); papiers de commerce ou d’affaires (giấy tờ kinh doanh). Dưới đây là bản chụp nguyên gốc tiếng Pháp và một số phụ lục. Phụ lục 1 quy định …

Xem bài viết

Sắc lệnh 196 ngày 29/8/1873 về việc áp dụng cước nội địa Pháp cho Nam Kỳ

Theo Sắc lệnh này, cước thư nội địa Nam Kỳ sẽ được hưởng như mức cước gửi nội địa của Pháp. Cụ thể các điều 1, 2, 4, 7, 9, 10 của Luật Bưu chính Pháp ngày 24/8/1871 cũng sẽ được áp dụng tương tự tại Nam Kỳ. Sắc lệnh có hiệu lực tại Nam Kỳ từ ngày 1/10/1873, dưới …

Xem bài viết

Nghị định ngày 16/11/1875 về sửa đổi biểu thuế bưu chính trong quan hệ Pháp & thuộc địa, hiệu lực từ 1/1/1876

Nghị định có hiệu lực từ 1/1/1876. Sau thời điểm này, tất cả văn bản ban hành trước đó đều bị bãi bỏ. Lưu ý đây là thời điểm có hiệu lực tại Pháp, lúc mà Nghị định ban hành. Còn về thời điểm có hiệu lực tại Nam Kỳ được nêu trong Sắc lệnh số 13, ban hành ngày …

Xem bài viết

Instruction số 179 ban hành kèm Nghị định ngày 16/11/1875

Instruction No 179 được ban hành kèm với Nghị định ngày 16/11/1875 do tổng thống Pháp ký ban hành. Một số điểm lưu ý trong Instruction No 179: Mục 5: Người gửi thư tiếp tục được lựa chọn trả phí (affranchies) hoặc không trả phí (non affranchies, trường hợp này người nhận sẽ thanh toán bưu phí), loại hình này …

Xem bài viết

Sắc lệnh số 13, banh hành ngày 17/1/1876 về thực thi Nghị định ngày 16/11/1875

Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 17/1/1876 nhằm thực thi Nghị định 16/11/1875 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính trong quan hệ giữa Pháp & thuộc địa. Ý nghĩa: Văn bản này cho các bạn biết thời điểm áp dụng Nghị định …

Xem bài viết