Sắc lệnh 196 ngày 29/8/1873 về việc áp dụng cước nội địa Pháp cho Nam Kỳ


Theo Sắc lệnh này, cước thư nội địa Nam Kỳ sẽ được hưởng như mức cước gửi nội địa của Pháp. Cụ thể các điều 1, 2, 4, 7, 9, 10 của Luật Bưu chính Pháp ngày 24/8/1871 cũng sẽ được áp dụng tương tự tại Nam Kỳ. Sắc lệnh có hiệu lực tại Nam Kỳ từ ngày 1/10/1873, dưới đây là bản chụp nguyên gốc Sắc lệnh.

Còn trong Điều 1 và Điều 2, Luật Bưu chính Pháp ngày 24/8/1871 quy định mức cước thư nội địa tại Pháp và Algieria như sau:

Nay cước nội địa Pháp được áp dụng cho Nam Kỳ, như vậy cước thư nội địa Nam Kỳ sẽ là:

Trọng lượng thư GỬI TRONG SÀI GÒN GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG
Thư đã dán tem Thư chưa dán tem Thư đã dán tem Thư chưa dán tem
Dưới 10 grams 15c 25c 25c 40c
Từ 10 đến 20 grams 25c 40c 40c 60c
Từ 20-50 grams 40c 60c 70c 100c
Từ 50-100 grams 65c 100c 120c 175c
Mỗi 50 grams tiếp theo 25c 40c 50c 75c

Điều 7, Luật Bưu chính Pháp ngày 24/8/1871 quy định trường hợp imprimés, échantillons, papiers d’affaires gửi đi nhưng không dán tem sẽ bị áp dụng mức 30c cho trọng lượng dưới 50g; từ 50g trở lên tính 10c cho mỗi 50g. Đây là quy định mới bởi trước đó gửi imprimés, échantillons, papiers d’affaires bắt buột phải dán tem.

Điều 9, Luật Bưu chính Pháp ngày 24/8/1871 quy định mức cước imprimés gửi nội địa tại Pháp và Algieria như sau:

Khi áp dụng tại Nam Kỳ, cước imprimes nội địa là:

Quy cách trọng lượngMức cước
Trọng lượng dưới 5g2c
Mỗi 5g tăng thêm1c
Kể từ 50g, mỗi 10g tăng thêm1c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap