Sắc lệnh ngày 22/11/1866 về biểu cước bưu chính mới áp dụng tại Nam Kỳ


Sắc lệnh ban hành ngày 22/11/1866 và có hiệu lực tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867, bao trùm nhiều vật phẩm như: journaux (báo, tạp chí); imprimés; échantillons (hàng hóa, vật phẩm); papiers de commerce ou d’affaires (giấy tờ kinh doanh). Dưới đây là bản chụp nguyên gốc tiếng Pháp và một số phụ lục.

Phụ lục 1 quy định về biểu cước thư gửi trong Nam Kỳ, trong đó phân thành hai mục đó là cước thư gửi trong cùng bưu cục và gửi khác bưu cục.

Phụ lục 2 hướng dẫn cước phí đối với các vật phẩm: journaux (báo, tạp chí); imprimés; échantillons (hàng hóa, vật phẩm); papiers de commerce ou d’affaires (giấy tờ kinh doanh) trong nội bộ Nam Kỳ:

Phụ lục 3 hướng dẫn về cước gửi thư ra ngoài Nam Kỳ tới Pháp, Algieria và các thuộc địa bằng các tàu thương mại không phải đội tàu bưu chính của Pháp & Anh. Cước phí này không chính thống, các hãng tàu thường ủy thác cho thuyền trưởng thu phí dựa trên mỗi grams thư tại các điểm tàu cập bến rồi giao cho bưu điện nước sở tại.

Phụ lục 4 hướng dẫn về cước gửi báo, tạp chí, imprimés ra ngoài Nam Kỳ tới Pháp, Algieria và các thuộc địa bằng các tàu thương mại không phải đội tàu bưu chính của Pháp & Anh. Tương tự như phụ lục 3, đây không phải là biểu cước của bưu điện mà do các hãng tàu tư nhân lập ra.

Phụ lục 5 là biểu cước chính thống của bưu điện đối với các vật phẩm: thư; imprimés; échantillons; papiers de commerce ou d’affaires gửi ra ngoài Nam Kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap