Phân biệt thư quân đội và thư thương mại

Trước khi hiểu về cước thư giai đoạn này, bạn cần phân biệt giữa thư quân đội và thư thương mại bởi thư quân đội được hưởng cước phí ưu đãi. Các bạn sẽ nhận ra thư quân đội qua con dấu nhật ấn có hình lục giác và có chữ CORR.D.ARMÉES hoặc CORR.D.ARM ở bên trong (ngoại trừ một …

Xem bài viết

Corresspondances d’armées | Mức cước 20c | Áp dụng từ giữa 1859 cho tới 31/8/1871

Giai đoạn này có 3 mốc nhỏ: 1. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA 1859 CHO TỚI 31/12/1861. Quy cách Gửi đi Pháp, Algieria Quy cách Cước nội địa Trọng lượng dưới 7.5 grams 20c Trọng lượng dưới 15 grams 10c Từ 7.5 grams tới 15 grams 40c Từ 15 grams tới 30 grams 20c Từ 15 grams tới 100 grams 80c …

Xem bài viết

Corresspondances d’armées | Mức cước 25c | Áp dụng từ 1/9/1871 cho tới 30/4/1878

Giai đoạn này chia thành 3 mốc nhỏ: 1. GIAI ĐOẠN TỪ 1/9/1871 TỚI 30/6/1876. 1.1. Gửi đi Pháp, Algieria, thuộc địa Pháp. Từ 1/9/1871, cước thư quân đội tăng lên 25c, áp dụng đối với thư trọng lượng dưới 10 grams, trước đó là 20c cho mỗi 10 grams. Tuy nhiên, giữa thời điểm ban hành tại Pháp và …

Xem bài viết

Corresspondances d’armées | Mức cước 15c | Áp dụng từ 1/5/1878 cho tới 31/12/1898

1. GIAI ĐOẠN TỪ 1/5/1878 TỚI 31/3/1879. Quy cách Gửi đi Pháp, Algieria, thuộc địa Pháp Cước nội địa Trọng lượng dưới 15 grams 15c 10c Từ 15 grams tới 30 grams 30c 20c Từ 30 grams tới 50 grams 45c 30c Mỗi 50 grams tiếp theo 25c 20c + Mức cước 15c: Áp dụng thư quân đội gửi đi …

Xem bài viết