Bưu cục Tonkin | Bưu cục cấp 1


Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:

  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.

Dưới đây là danh sách các bưu cục cấp 1 ở Tonkin – Bắc Kỳ:

Bưu cụcVùngThời gian
BacKan
Bac-Kan S/Song-Cau
Bac-Kan S/Kiang
Bac-Kan
Tonkin1887-1946
1897-1904
1908-1912
1908
BacNinh
Bac-Ninh
Tonkin1884-1946
1884-1907
CaoBang
Cao-Bang
Tonkin1888-1950
1888-1908
HaDong
Ha-Dong
Tonkin1905-1954
1905-1925
HaiDuong
HaiDzuong
Hai-Duong
Tonkin1885-1954
1890-1906
1886-1904
HaGiang
Ha-Giang
Tonkin1897-1946
1898-1911
HoaBinh
Hoa-Binh
Tonkin1897-1946
1897-1905
HungYen
Hung-Yen
Tonkin1897-1946
1891-1894
Kien-AnTonkin1905-1955
LaiChau
Lai-Chau
Tonkin1895-1953
1929-1944
LangSon
Lang-Son
Tonkin1885-1950
1885-1912
LaoKay
Lao-Kai
Lao-Kay
LaoKay A
Tonkin1886-1953
1887
1893-1917
1900
MonKay
Mon-Cay
Tonkin1889-1953
1890-1924
NamDinh
Nam-Dinh
Tonkin1884-1955
1884-1897
Ninh-BinhTonkin1884-1946
Phuc-YenTonkin1905-1946
PhuLang-Thuong
Phu-Lang-Thuong
Tonkin1885-1946
1885-1887
Phu-LyTonkin1886-1946
Phu-ThoTonkin1906-1946
QuangYen
Quang-Yen
Tonkin1885-1955
1886-1924
Son-La
SonLa
Tonkin1890-1892, 1904-1946
1904-1914
SonTay
Son-Tay
Tonkin1883-1946
1883-1894
ThaiBinh
Thai-Binh
Tonkin1890-1891, 1895-1946
1890-1891
ThaiNguyen
Thai-Nguyen
Tonkin1887-1946
1887-1895
TuyenQuang
Tuyen-Quang
Tonkin1888-1946
1888-1897
VinhYen
Vinh-Yen
Tonkin1893-1946
1902-1919
Yen-Bay
YenBay
Tonkin1889-1946
1903-1911

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap