Sắc lệnh số 13, banh hành ngày 17/1/1876 về thực thi Nghị định ngày 16/11/1875


Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 17/1/1876 nhằm thực thi Nghị định 16/11/1875 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính trong quan hệ giữa Pháp & thuộc địa.

Ý nghĩa: Văn bản này cho các bạn biết thời điểm áp dụng Nghị định 16/11/1875 tại Nam Kỳ là 17/1/1876, nó khác với thời điểm hiệu lực tại Pháp là ngày 1/1/1876. Như vậy, biểu thuế bưu chính trong Nghị định trên áp dụng tại Nam Kỳ là kể từ 17/1/1876 chứ không phải ngày 1/1/1876. Thường có độ trễ giữa thời điểm văn bản ban hành và có hiệu lực tại Pháp với thời điểm thực thi tại Đông Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap