Thông tư số 374 về việc giảm cước phí Échantillons & Papiers d’affaires giữa Nam Kỳ và Pháp


Thông tư này được ban hành cùng với Nghị định Hoàng gia ngày 27/11/1864 quy định mức cước và điều kiện áp dụng đối với các loại giấy tờ kinh doanh: papiers d’affaires và vật phẩm: échantillons. Nó có hiệu lực từ 1/1/1865.

Theo mục 4.1 của thông tư, cước phí đối với các loại giấy tờ kinh doanh papiers d’affaires gửi từ Nam Kỳ tới Pháp, giữa Pháp và Nam Kỳ là 60c cho mỗi 200g. Để được hưởng mức cước này, giấy tờ kinh doanh phải thỏa mãn Điều 2, Nghị định Hoàng gia.

Trong nghị định còn nêu rõ cấu phần của mức cước 60c bao gồm: 50c thu đối với phần lưu thông tại Pháp, 10c trả cho mức cước phí tại thuộc địa.

Đối với échantillons, tôi không thấy có sự khác biệt ở Thông tư 374 này so với những quy định đã được nêu tại Thông tư 318 trước đó. Cụ thể, mức cước đối với échantillons vẫn là 12c cho mỗi 40g gửi từ Nam Kỳ tới Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap