Quy định đầu tiên về cước thư thương mại áp dụng cho Cochinchine tại Thông tư 270 ngày 18/10/1862


Điều 5, Thông tư số 270 (Art. 5, hình dưới), ban hành ngày 18/10/1862 và có hiệu lực kể từ 15/11/1862 thuyết minh biểu cước thư gửi từ các cơ sở Pháp tại Nam Kỳ tới các cơ sở Pháp tại Thượng Hải là 60c. Điểm đặc biệt là mức cước này do người nhận thanh toán cước phí chứ không phải người gửi trả phí, dòng chữ “seront payées par les destinataires” trong tiếng Pháp có nghĩa là “người nhận sẽ thanh toán cước phí“. Ngoài ra, chú thích “Lettres non affranchies” ở cột Désignation des lettres cũng cho thấy thư không cần phải dán tem.

Đối với cơ sở Pháp ngoài Nam Kỳ, mức cước áp dụng là 160c và cũng do người nhận thanh toán khi nhận thư.

Có phải biểu cước bưu chính đầu tiên đối với dòng thư thương mại?

Điều 12 (Art. 12, hình dưới) của Thông tư 270 có nêu ngày hiệu lực là 15/11/1862. Trong các nguồn chính thống thì tôi thấy đây là biểu cước bưu chính sớm nhất dành cho Nam Kỳ. Nó áp dụng cho trao đổi thư từ giữa cơ sở Pháp tại Nam Kỳ và lực lượng Pháp đồn trú tại Thượng Hải, và còn có trước biểu cước bưu chính áp dụng giữa Nam Kỳ và mẫu quốc (hiệu lực từ 13/1/1863).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap