Échantillons là gì?

Thuật ngữ Échantillons là thuật ngữ bưu chính Pháp dùng cho gửi hàng hóa và sản phẩm nhưng dưới dạng rời rạc từng chiếc một, chứ không gửi với số lượng nhiều. Mục 48, Instruction No 175 ban hành năm 1875 dưới đây quy định rõ điều này. Quy cách trọng lượng, kích thước Điều kiện chung đối với hàng …

Xem bài viết

Cước échantillons giai đoạn 1/1/1864 – 31/12/1866

Kể từ 1/1/1864, tôi bắt đầu thấy xuất hiện biểu cước échantillons dành cho gửi vật phẩm, hàng hóa trong Thông tư 318. Mức cước quy định trong thông tư là 12c cho mỗi 40 grams gửi từ Nam Kỳ đi Pháp và Algieria. Giai đoạn này tôi chưa thấy có biểu cước échantillons gửi trong nội bộ Cochinchine. Điều …

Xem bài viết

Cước échantillons giai đoạn 18/1/1876 – 19/7/1876

GỬI TRONG INDOCHINE Từ ngày 18/1/1876, cước échantillons trong Indochine được áp dụng theo Sắc lệnh số 15 về sửa đổi cước phí lưu hành nội địa. Theo đó, échantillons và papiers d’affraires được gộp chung vào một với mức cước là 5c cho mỗi 50g. Quy cách trọng lượng Mức cước Dưới 50g 5c Từ 50g đến 100g 10c Từ …

Xem bài viết

Cước échantillons giai đoạn 1/6/1879 – 30/9/1881

GỬI TRONG NỘI BỘ INDOCHINE Gửi trong nội bộ Indochine, cước échantillons trong giai đoạn này không có sự thay đổi so với giai đoạn 20/7/1876 – 31/5/1879 trước đó. GỬI ĐI PHÁP & ALGIERIA [1] Échantillons gửi đi Pháp và Algieria theo Nghị định 27/3/1879 có hiệu lực từ 1/6/1879 được miễn trừ mức phụ thu hàng hải cho …

Xem bài viết