Bưu cục trung tâm Hà Nội


Bưu điện Hà Nội được thực dân Pháp thành lập năm 1884 (cùng với các bưu cục Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Sơn Tây và Ninh Bình) ngay sau khi triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng và chấp nhận chế độ bảo hộ. Tuy nhiên, một số bưu cục đã tồn tại trước đó bởi sự hiện diện của người Pháp tại Hà Nội bắt đầu từ năm 1874 sau lần đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất năm 1873. Người Pháp đã được cung cấp một khu nhượng địa gần sông Hồng để xây nhà cho sứ Pháp, lãnh sự, các nhân viên và tùy tùng. Khu nhượng địa này được xác định là có ranh giới nằm trong các đường: Trần Nhật Duật, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàm Tử Quan, Trần Quang Khải ngày nay. Bởi vậy, một số bưu cục và con dấu đã tồn tại từ trước năm 1884 như sau:

HANOÏ-CONCESSION, HANOÏ-PAGODE, HANOÏ-RECETTE
 • Hanoï: Dấu type A, bắt đầu từ 1876-1888 | Dấu type B1, từ năm 1885-1905
 • Hanoï-Conceson: Dấu type D1, từ năm 1883-1893
 • Hanoï-Pagode: Dấu type C1, từ năm 1885-1886
 • Hanoï-Recte: Dấu type D1, từ năm 1886-1908
HANOÏ-RECETTE PRINCIPALE
 • Hanoï: Dấu type D1, từ năm 1896-1916 | Type E1, từ năm 1897-1910 | Type E2, từ năm 1895-1945 | Type E2-CH, 1913-1929 | Type G, 1923-1932 | Type G1, 1923-1940 & 1947-1949 | Type G4, 1947-1949 | Type V, 1949-1950
 • Ha-noï: Type W1, từ 1951-1952 | Type W2, 1951-1954 | Type R7, 1953
 • Ha-noï R.P: Type G: 1929-1932
 • Hanoï R.P: Type H, 1911-1920 | Type G, 1927-1946 | Type G3, 1940-1948 | Type V, 1949-1951 | Type R, 1930-1932 | Type R2, 1933-1936 | Type R6, 1949-1952

Các con dấu khác:

BÊN TRÊNBÊN DƯỚITYPE, THỜI GIAN SỬ DỤNG
Hanoi-DirectionTonkinType E1, 1905
Hanoï R.PColis PostauxType E1, 1906-1908 | Type E2, 1916-1922 | Type G, 1926-1934
Hanoï-Colis PostauxTonkinType G, 1925-1935
Hanoï ColisNord Viet NamType V, 1950
Hanoï R.PArticles d’ArgentType G1, 1941-1954
Hanoï R.PRecouvrementsType F2, 1915
Hanoï R.PGuichetType G, 1950
ImprimésHanoï P.PType D1, 1892
Joutnaux P.PHanoïType G1, 1928-1931 | Type G, 1950-1953
ImprimésHanoïType F1, 1933-1944

Bưu cục điện tín:

BÊN TRÊNBÊN DƯỚITYPE, THỜI GIAN SỬ DỤNG
Poste T.S.FHanoïType G1, 1941-1951
Trung-Uong V.N.DHanoïType G1, 1953
Entrepôt des dépêches de HanoïTonkinType G1, 1930-1933
Hanoï Entrepôt P.T.TTonkinType G, 1940-1944
HANOÏ-BUREAUX DE VILLE
 • Hanoï-Citadelle: Type E1, 1904-1906
 • Hanoï-Chateau d’au: Type E1, 1906-1920 | Type E1-CH, 1913-1921 | Tye E2, 1922-1926 | Type G, 1924-1933
 • Hanoï-Gare: Type E2, 1908-1911 | Type E2-CH, 1913-1929 | Type G, 1927-1935 | Type V1, 1950-1954
 • Gare-Hanoï: Type E1, 1909-1917 | Type E1-CH, 1916 | Type E2, 1910-1911 | Type G, 1923-1939
 • Hanoï ở trên, Gare ở dưới: Type G, 1948-1949
 • Hanoï-Aerogare: 1935-1945, 1947-1954
 • Hanoï-Aero-Gare: Type G, 1937-1939
 • Aero-Port ở trên, Hanoï ở dưới: Type G, 1949-1954
 • Hanoï Gouvt Gal: Bưu cục điện tín từ 1933-1939
HANOÏ-BUREAUX TEMPORAIRES | BƯU CỤC TẠM THỜI
 • Hanoï-Exposition: Type B3, 1902-1903
 • Hanoï-Congres Medical: 1938
 • Hanoï-Foire: Type G, 1941
HANOÏ-BUREAUX AUXILIAIRES | BƯU CỤC TƯ NHÂN
 • Hanoï A: Tye D1, 1907
 • Hanoï B: Type G có cách, 1931-1937 | Type G không cách, 1926-1943 | Type H2, 1944
 • Hanoï C: Type G có cách, 1926-1938 | Type G không cách, 1942-1943 | Type H2, 1944 | Type V1, 1951 | Type WH1, 1952-1954
 • Hanoï D: Type G có cách, 1926-1935 | Type G không cách, 1938-1943 | Type H2, 1944 | Type WH1, 1952-1954
 • Hanoï E: Type G có cách, 1931-1943 | Type G không cách, 1929-1932 | Type H2, 1944
 • Hanoï F: Type G có cách, 1932

Cũng phải nói rằng, chính người Pháp đã đưa điện tín, điện báo và thư từ vào Đông Dương. Trước đó, các triều đại phong kiến sử dụng cờ, đèn, kèn, trống, ngựa, thuyền, chim bồ câu,.. để làm phương tiện truyền thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap