Bưu cục trung tâm Hải Phòng


Hải Phòng được thành lập năm 1888 theo sắc lệnh của tổng thống Pháp thời bấy giờ là Sadi Carnot. Dưới thời Pháp thuộc, Hải Phòng là thành phố cấp 1, ngang hàng với Sài Gòn và Hà Nội. Vì thế, bưu điện tại Hải Phòng cũng được xếp vào một trong 5 bưu cục trung tâm thời bấy giờ. Năm bưu cục trung tâm đó bao gồm: Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Huế, Tourane (Đà Nẵng).

Các bưu cục tại Hải Phòng như sau:

  • Haï-Phong: Type A, 1876-1903 | Type B1, 1884-1904 | Type G, 1926-1943, 1948 | Type W1, 19551-1955 | Type W2, 1951-1954
  • Haïphong: Type D1, 1885-1905 | Type D2, 1900 | Type E1, 1901-1925 | Type F1, 1900-1908 | Type E2, 1900-1927 | Type B4, 1904 | Type E2-CH, 1912-1923 | Type G, 1923-1946, 1948-1949 | Type G3, 1943-1944 | Type G1, 1947-1949 | Type V 1949-1950 | Type V1 1950-1951 | Type W2, 1953-1955 | Type R6, 1950
  • Haïphong PP: Type D1, 1908-1892
HAÏPHONG, BUREAUX DE VILLE
  • Haïphong-Docks: 1935, Type G, 1952-1955
  • Haïphong-Aeroport: 1950-1955, Type V1, 1952-1955
HAÏPHONG, BUREAUX AUXILIAIRES
  • Haïphong-A: 1932, 1951, Type G, 1923-1934
  • Haïphong-B: 1925-1932, Type G, 1926-1932
  • Haïphong-C: 1925-1932, Type G, 1927-1930

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap