Thành lập bưu cục An Hòa thuộc tỉnh Mỹ Tho ngày 12/11/1887

Theo Sắc lệnh số 493 ban hành ngày 12/11/1887, bưu cục An-hoa (An Hòa), thuộc tỉnh Mỹ Tho được thành lập để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và thư bảo hiểm (charge).

Xem bài viết

Thành lập bưu cục Chợ Lác thuộc tỉnh Vĩnh Long ngày 25/8/1887

Ngày 22/8/1887, Tổng thư ký Fourès đã ký ban hành Sắc lệnh số 380 thay cho Giám đốc Nội vụ thành lập bưu cục Cholac (Chợ Lác), thuộc tỉnh Vĩnh Long để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại …

Xem bài viết

Thành lập bưu cục Cai Lậy, địa hạt Mỹ Tho ngày 5/8/1887

Ngày 4/8/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 369 thành lập bưu cục Cay-Lay (Cai Lậy), thuộc địa hạt Mỹ Tho để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và …

Xem bài viết

Thành lập bưu cục Mõ Cày thuộc tỉnh Bến Tre ngày 20/3/1887

Ngày 20/3/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 135 thành lập bưu cục Mõ Cày, thuộc tỉnh Vĩnh Long để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và thư bảo …

Xem bài viết

Thành lập bưu cục Cần Giờ ngày 1/1/1887

Ngày 24/2/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 86 thành lập bưu cục Cần Giờ để thực hiện các hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục này không có nghiệp vụ thư chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge. Quyết định ký ngày 24/2/1887 nhưng việc khai trương đã diễn ra trước đó vào ngày 1/1/1887, còn …

Xem bài viết

Thành lập bưu cục Mang-thit (Mang Thít), Vĩnh Long ngày 10/2/1887

Ngày 10/2/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 90 thành lập bưu cục Mang-thit (Mang Thít), một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và nước ngoài, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và …

Xem bài viết
Share via