Lịch sử chuyến bay


Phần này tôi cố gắng liệt kê tất cả những chuyến bay hàng không xuyên suốt lịch sử bưu chính Đông Dương. Vì có quá nhiều chuyến bay nên tôi sẽ update các chuyến bay quốc tế trước, bao gồm cả các chuyến bay tới Đông Dương, chuyến bay nội địa tôi update sau. Dù biết chưa thể đầy đủ nên trang này tôi sẽ cập nhật thường xuyên, mỗi chuyến bay sẽ có đường link bài viết ở bên cạnh, mời các bạn đón đọc.

Năm Ngày Chuyến bay Link bài viết
1921 21.4 Luang Prabang – Saigon  
27.4 Vientiane – Saigon (Dumas)  
1923 2.1 Sonla – Hanoi >>Click here
11.4 Bienhoa – Hanoi (Dumas)  
1926 3.4 Saigon – Kraitié  
8.4 Kraitié – Saigon (khứ hồi)  
.8 Haiphong – Hanoi  
1927 25.11 Vinh – Vientiane – Luang Prabang (quân đội)  
3.12 Luang Prabang – Vientiane – Vinh (khứ hồi)  
1929 19.2 Paris – Saigon (chuyến bay do Costes, Codos, Bellonte thực hiện | Dragon d’Annam) >>Click here
19-26.2 Itres – Saigon (chuyến bay do Paillard, Le Brix thực hiện), máy bay bị rơi tại Rangoon, Myanmar >>Click here
12-20.4 Saigon – Paris (chuyến bay do Bailly, Réginensi thực hiện), chở 5.979 thư >>Click here
21.4 Saigon – Dalat  
26.4 Dalat – Saigon (khứ hồi)  
4.5 Annam – Tonkin (đường bay quân sự do Mialon thực hiện)  
16-19.5 Saigon – Hanoi – Hongkong của hãng Compagnie Aérienne Francaise C.A.F (phi công Tixier)  
16-18.5 Hanoi – Fort Bayard, KTW  
16-18.5 Hanoi – Hongkong – Canton  
20-24.5 Haiphong – Hanoi – Vinh – Saigon của hãng Compagnie Aérienne Francaise C.A.F (phi công Tixier)  
22.5 Hanoi – Saigon  (quân đội)  
4.6 Saigon – Hanoi  
8.6 Nhatrang – Tourance – Vinh – Hanoi của hãng SEEA  
11.6 Hanoi – Vinh – Tourance – Nhatrang  
7.7 Hanoi – Saigon (quân đội)  
9.7 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
2-4.8 Hanoi – Saigon  
30.10-4.11 Saigon – Hanoi  
17-21.11 Hanoi – Paris (chuyến bay do Costes, Bellonte thực hiện), chở 8.889 thư >>Click here
18.12 Saigon – Marseille  
19.12 Saigon – Bangkok – Europe (qua AA-KLM của Hà Lan), chở 1.663 thư >>Click here
1930 16.1 Saigon – Bangkok (transit cho chuyến Bangkok – Europe của AA-KLM trên)  
2.3 Hanoi – Saigon (quân đội)  
12-14.4 Hanoi – Saigon  
15-18.4 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
25-26.4 Hanoi – Saigon  
28-30.4 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
10.5 Hanoi – Saigon  
13.5 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
21.5 Hanoi – Canton  
21.6 Hanoi – Saigon (quân đội)  
24.6 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
14-17.8 Saigon – Hanoi  
18.10 Saigon – Bangkok – Europe (qua AA-KLM của Hà Lan)  
19.10 Hanoi – Saigon (quân đội)  
22.10 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
19-21.11 Saigon – Hanoi (Goulette, Lalouette)  
26.11 Hanoi – Saigon (khứ hồi)  
1-7.12 Saigon – Paris  
6-12.12 Saigon – Rcam – Chantaboun – Victoria Peint – Chittagong – Chandurnagor  
28.12 Saigon, kỷ niệm 20 năm chuyến bay premier, chở 3.400 thư  
1931 6.1 Hanoi – Bangkok  
13.1 Vientiane – Saigon (Gaulard)  
4-16.2 Saigon – France (chuyến bay do Air Orient thực hiện)  
4.2-2.3 Saigon – Beyrouth, Lib (chuyến bay do Air Orient thực hiện)  
8.3 Hanoi – Saigon (quân đội)  
11.3 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
20-21.4 Saigon – Hanoi  
28.4 Saigon – Hanoi  
4-6.5 Saigon – Hanoi  
7.5 Saigon – Batavia – Sydney  
8.5 Saigon – Batavia  
15.5 Hanoi – Saigon (quân đội)  
18-19.5 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
12.6 Hanoi – Saigon  
16.6 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
26.6 Hanoi – Saigon  
30.6 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
30.6 Saigon – Ban Me Thuot (chuyến bay do binh đoàn Ecadrilla Saigon thực hiện)  
24-26.7 Hanoi – Saigon (quân đội)  
28-29.7 Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
25-26.8 Saigon – Hanoi  
5.11 Saigon – Hanoi, voyage ministéris của Air Orient  
10.11 Hanoi – Vientiane  
11.11 Vientiane – Saigon  
13.11 Hanoi – Vientiane (chuyến bay do binh đoàn Ecadrilla Tonkin thực hiện)  
15.11 Vientiane – Hanoi  
15.11 Vientiane – Saigon (chuyến bay do binh đoàn Ecadrilla Saigon thực hiện)  
25-30.11 Chuyến khứ hồi từ Indochine France  
1.12 Vientiane – Saigon (Ménès)  
18.12 Vientiane – Saigon (quân đội)  
18-22.12 Hanoi – Saigon – Tourane – Hanoi  
24.12 Hanoi – Luang Prabang  
27.12 Vientiane – Hanoi  
27.12 Vientiane – Saigon  
1932 20-21.1 Vientiane – Hanoi (quân đội)  
21.2 Vientiane – Saigon  
21-24.2 Hanoi – Paris (chuyến bay do Codos, Robida thực hiện) >>Click here
28.4 Vientiane – Vinh (quân đội)  
7-15.5 Saigon – Marseille (Air-Orient)  
9.5 Saigon – Nhatrang (Air-Orient)  
Nhatrang – Saigon  
9.5 Saigon – Ninhbinh (Nogués)  
9.5 Ninhbinh – Hongkong  
9.5 Ninhbinh – Shanghai  
13.5 Saigon – Nhatrang (quân đội)  
Nhatrang – Saigon  
27.5 Hanoi – Tourane – Saigon (quân đội)  
29.5 Saigon – Tourane – Hanoi  
28.5 Saigon – Tourane  
10.6 Hanoi – Saigon  
11.6 Saigon – Hanoi (quân đội)  
9.7 Saigon – Vientiane – Hanoi (Air-Orient)  
10.7 Vientiane – Hanoi  
20-22.7 Hanoi – Tourane – Saigon (quân đội)  
24.9 Saigon – Calcutta – Allahabad – Jodhpur – Karachi (Air-Orient)  
30.10 Saigon – Hanoi – Fort Bayard – Canton – Hongkong (Air-Orient)  
30.10 Saigon – Hanoi – Fort Bayard (KTW)  
30.10 Saigon – Canton  
30.10 Hanoi – Fort Bayard – Canton – Hongkong  
13-18.11 Saigon – Hanoi – Vientiane – Rangoun (Air-Orient)  
16.11 Saigon – Luang Prabang (Pitton)  
20-21.11 Luang Prabang – Saigon  
20.11 Vientiane – Saigon  
20.11 Vientiane – Saigon – Hanoi  
20.11 Saigon – Hanoi (Air-Orient)  
26.11 Hanoi – Saigon (khứ hồi)  
3-13.12 Saigon – Athènes – Berlin (AQ-DLH)  
10-11.12 Saigon – Paksé – Savannaket (quân đội)  
1933 3.1 Vientiane – Hanoi (Menument Pavie)  
20-21.1 Hanoi – Saigon (Air-Orient)  
7-11.2 Saigon – Luang Prabang (quân đội)  
13-15.2 Luang Prabang – Vientiane – Saigon  
1.8 Premier jour sério aérienne (TS)  
1.9 Enveloppe spéciale à 36c  
11-12.11 Journée de l’Air  
1934 2.1 Saigon – Hanoi (Air-Orient)  
4.1 Hanoi – Saigon (khứ hồi)  
5.1 Saigon – Paris (Emeraude)  
4.2 Saigon – Luang Prabang (quân đội)  
5.2 Luang Prabang – Vientiane – Saigon  
6.2 Vientiane – Saigon  
7.2 Vientiane – Saigon  
27.10 Hanoi – Saigon (quân đội)  
30-31.10 Saigon – Paksé – Hanoi (khứ hồi)  
1-12.11 Hanoi – Paksé – Saigon  
2-4.11 Saigon – Paksé – Hanoi (khứ hồi)  
18.11 Saigon – Hanoi  
24.11 Luang Prabang – Saigon (quân đội)  
24.11 Hanoi – Saigon (Air France)  
24.12 Saigon – Hanoi (Air France)  
28-29.12 Hanoi – Saigon (khứ hồi)  
1935 1.2 Vientiane – Vinh – Hanoi (Air France)  
2-3.2 Hanoi – Vinh – Vientiane – Bangkok (Air France)  
15.2 Vientiane – Ninh Bình (quân đội)  
Ninh Bình – Vientiane  
21.12 25th Anniversaire vol à Saigon  
1936 14.2 Hanoi – Canton (China National Aviation Corporation)  
20.6 Hanoi – Canton (South Western Aviation Corporation | Chine)  
11.7 Hanoi – Canton (South Western Aviation Corporation | Chine)  
.12 Carte de Nouvel An (Air France)  
1937 29.1 Vientiane – Ban Houeisal (quân đội)  
30.1 Ban Houeisal – Vientiane (khứ hồi)  
10.4 Hanoi – Fort Bayard – Canton (South Western Aviation Corporation | Chine)  
18.12 Hanoi – Yunnanfou/Kunming  
1938 13.7 Hanoi – HongKong (Air France)  
30.7 Hanoi – Saigon (Air France)  
Saigon – Hanoi (khứ hồi)  
2.8 Saigon – Hanoi  
10.8 Hanoi – HongKong (Air France)  
31.8 Saigon – Singapour – Batavia (KNILM)  
31.8 Saigon – Singapour  
5.10 Saigon – Hanoi – HongKong (Air France) Paris – HongKong >>Click here
Hanoi – HongKong (Air France) cùng tuyến Paris – HongKong  
1939 22.3 Hanoi – Tchunking (China National Aviation Corporation)  
15.5 Vientiane – Udom – Roi Ed – Korat – Bangkok (Aerial Transport Co of Sam)  
22.5 Hanoi – Vientiane (Air France)  
Vientiane – Hanoi (khứ hồi)  
12.6 Hanoi – Vientiane  
6.7 Hanoi – Vientiane – Saigon (Air France)  
7.7 Saigon – Vientiane – Hanoi (khứ hồi)  
26.7 Hanoi – Fort Bayard (Air France)  
1940 17.5 Indochine – France  
21-25.7 Hanoi – Tokyo  
1946 16-20.6 Saigon – Paris (Air France)  
1947 4.3 Saigon – Manille, Philippines (Philippines Air Lines)  
4.3 Saigon – Shanghai  
13.3 Saigon – Manille, Philippines (Philippines Air Lines)  
23.3 Saigon – Tourane – HongKong (Air France)  
3.4 Saigon – Tourane – HongKong (Air France)  
10.6 Saigon – Pnom Penh – Bangkok (Air France)  
Saigon – Pnom Penh  
Saigon – Bangkok – France  
Pnom Penh – Bangkok  
11.6 Pnom Penh – Saigon  
18.8 Saigon – Dalat – NhaTrang (Air France)  
NhaTrang – Dalat – Saigon (khứ hồi)  
18.8 Saigon – Pnom Penh  
Pnom Penh – Saigon (khứ hồi)  
18.8 Saigon – Hanoi – Haiphong  
Haiphong – Hanoi – Saigon (khứ hồi)  
16.11 Saigon – Kota Bahru – Singapour  
1948 10.5 Hanoi – Haiphong – Hongkong (Air France)  
24.5 Saigon – NhaTrang – Tourane – Haiphong – Hanoi (Société Indochine de Transports Aériens)  
Hanoi – Saigon (khứ hồi)  
7-13.6 Saigon – Anger, Rally  
11.6 Hanoi – Kunming (Air France)  
11.8 Saigon – Vientiane (Air France)  
12.8 Vientiane – Saigon (khứ hồi)  
24.11-1.12 Saigon – Batavia – Macassar – Darwin – Cloneurry – Sydney – Brishane – Noumea (Air France) >>Click here
1949 19.2 Haiphong – Saigon (Air France)  
Saigon – Haiphong  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap