Instruction số 179 ban hành kèm Nghị định ngày 16/11/1875


Instruction No 179 được ban hành kèm với Nghị định ngày 16/11/1875 do tổng thống Pháp ký ban hành. Một số điểm lưu ý trong Instruction No 179:

Mục 5: Người gửi thư tiếp tục được lựa chọn trả phí (affranchies) hoặc không trả phí (non affranchies, trường hợp này người nhận sẽ thanh toán bưu phí), loại hình này chỉ áp dụng đối với gửi thư tới Pháp và Algieria.

Mục 7: Trọng lượng thư tối thiểu nâng từ 10g lên 15g.

Mục 26: Đồng nhất échantillons, imprimés, papiers d’afrraires gửi đi Pháp, Algieria, gửi đi nước ngoài vào cùng một biểu cước từ 1/1/1876. Lưu ý đây là thời điểm có hiệu lực được nêu trong Nghị định, còn thời điểm có hiệu lực tại Nam Kỳ phải tới ngày 17/1/1876 theo Sắc lệnh số 13 ban hành tại Sài Gòn.

Mục 29: Trọng lượng đối với échantillons, imprimés, papiers d’afrraires cũng được nâng từ 40g lên 50g.

Bảng thuế số 6 (Tarif No 6) trích từ Nghị định 16/11/1875 cột thứ 5 từ bên trái qua các bạn có thể thấy échantillons, imprimés, papiers d’afrraires chung một biểu cước.

Mục 32: Không cần phải đóng dấu P.D. trên các bức thư đã thanh toán đủ cước kể từ 1/1/1876.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap