Tây Ninh | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU

Bưu điện Tây Ninh được khai trương vào ngày 15 tháng 7 năm 1863. Đối với dấu hủy tem, ban đầu bưu cục này sử dụng 2 con dấu CCN6 cho đến cuối tháng 4 năm 1866 thì một dấu CCN6 được trao cho bưu cục Trà Vinh, con dấu còn lại được trao cho bưu cục BANAM (Campuchia) vào cuối năm 1867. Còn dấu ở Tây Ninh sử dụng một trong 2 con dấu CCN2 từ Biên-Hòa chuyển xuống vào tháng 5 năm 1866. Dấu quân đội CORR.D.ARM tại Tây-Ninh sử dụng từ 1863 đến 1898 với 2 màu xanh và đen, trong đó chủ yếu là màu đen.

NHẬT ẤN CORR.D.ARM BƯU CỤC TÂY NINH

Chữ trên con dấu: CORR.D.ARM TAY-NINH, khối ngày tháng ở giữa, hoa thị 2 bên

Có 2 màu xanh và đen

Dấu màu đen

CORR.D.ARM Tây Ninh ngày 26/8/1868

Dấu màu xanh

CORR.D.ARM Tây Ninh ngày 1/12/1876

THỐNG KÊ BÌ THƯ VÀ VẬT PHẨM ĐÓNG DẤU CORR.D.ARM TAYNINH

Vật phẩmNgày thángMàu sắc con dấuMô tả bì thư
Thư24/4/1866Xanh lamBì thư dán tem con Ó 20c hủy bởi dấu CCN6
Thư26/2/1867Xanh lamBì thư dán tem con Ó 10c hủy bởi dấu CCN2
Thư25/11/1868ĐenBì thư dán 2 tem con Ó 10c hủy bởi dấu CCN2
Thư25/5/1868
24/8/1868
16/6/1871
15/6/1872
ĐenBì thư dán tem con Ó 20c hủy bởi dấu CCN2
Thư22/6/1871ĐenBì thư dán 2 tem con Ó 20c, hủy bởi dấu CCN2
Thư10/8/1872ĐenDán tem 20c con Ó và 10c con Ó, hủy bởi dấu CCN2
Thư4/12/1874
27/3/1875
4/12/1875
ĐenDán tem 25c Cerès, hủy bởi dấu CCH (dạng 3)
Thư7/9/1874
2/1/1875
15/1/1875
29/1/1875
30/1/1875
25/3/1875
ĐenDán tem 25c Cerès, hủy bởi dấu CCN2
Thư3/5/1879ĐenDán tem 10c Cerès số lớn và 5c Sage, hủy bởi dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARM TAYNINH
Thư3/3/1892Đen15c Alphée-Dubois hủy bởi dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARM TAYNINH

VẬT PHẨM MINH HỌA:

20c Eagle bị hủy bởi dấu CCN2 trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 26/8/1868 có đóng dấu quân đội màu đen Tây Ninh

Dưới đây là một bì thư quân đội CORR.D.ARM được gửi cùng ngày 26/8/1868, cùng tại Tây Ninh, cùng gửi đi Pháp nhưng địa chỉ khác nhau, cùng sử dụng tem con Ó 20c, cùng dấu hủy CCN2.

20c Eagle bị hủy bởi dấu CCN2 trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 26/8/1868 có đóng dấu quân đội màu đen Tây Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *