Bà Rịa | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


Bưu cục Bà Rịa khai trương ngày 15 tháng 7 năm 1863, tiếp nhận 2 dấu hủy kim cương CCN4 và hai dấu nhật ấn quân đội CORR.D. Vào cuối năm 1864, Bà Rịa đã chuyển một trong hai dấu hủy kim cương CCN4 này cho bưu cục Cholen (Chợ Lớn) mới thành lập.

THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU

Về dấu nhật ấn quân đội CORR.D, bưu cục Bà Rịa sử dụng 2 loại:

  • Type b Desrousseaux: Chữ trên con dấu CORR.D.ARM, dùng từ năm 1863 đến năm 1876, màu xanh lam hoặc đen;
  • Type a Desrousseaux: Chữ trên con dấu CORR.D.ARMEÉS, màu đen, sử dụng từ năm 1877;

NHẬT ẤN QUÂN ĐỘI CORR.D.ARM BARIA

Type b Desrousseaux

Dấu quân đội CORR.D.ARM BARIA ngày 29/7/1864 màu xanh lam

Dấu quân đội CORR.D.ARM BARIA ngày 28/6/1867 màu xanh lam

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM type b Desrousseaux sử dụng tại Bà Rịa từ năm 1863 cho tới 1876 thì dừng. Giai đoạn này thường hay đóng với mực màu xanh.

Bì thư đóng dấu CORR.D.ARM BARIA màu xanh, ngày 26/6/1867

NHẬT ẤN QUÂN ĐỘI CORR.D.ARMÉES BARIA

Type a Desrousseaux

Dấu quân đội CORR.D.ARMÉES BARIA ngày 3/9/1877 màu đen

Từ năm 1877, Bà Rịa chuyển sang sử dụng con dấu Type a Desrousseaux với dòng chữ CORR.D.ARMÉES ở trên, BARIA ở dưới, chỉ sử dụng một loại mực đen duy nhất. Dưới đây là bì thư minh họa:

Bì thư dán tem con Cerés 25c, dấu CORR.D.ARMÉES BARIA màu đen, ngày 3/9/1877

CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux dùng tại Bà Rịa tới gần cuối thập kỷ 1890s, càng về sau con dấu càng bị mòn theo thời gian, ở các góc hình lục giác dần chuyển sang trạng thái tròn hơn.

Bì thư đóng dấu CORR.D.ARMÉES BARIA màu đen, ngày 12/1/1887

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap