Nhật ấn lục giác Type VH2 Desrousseaux của bưu cục tư nhân


Dạng H2 Desrousseaux nhưng Tonkin đổi thành Nord Vietnam; Annam đổi thành Centre Vietnam; Cochinchine đổi thành Sud Vietnam được Desrousseaux phân vào dạng VH2. Đây là loại nhật ấn dành cho các bưu cục tư nhân tại các thành phố của chính phủ Bảo Đại. Chúng có đặc điểm là hình lục giác nét gạch đứt. Các bưu cục cũng vẫn được xếp theo thứ tự A, B, C.

NHẬT ẤN BƯU CỤC TƯ NHÂN TYPE VH2 DESROUSSEAUX

Hình lục giác nét đứt, sử dụng tại thành thị

Các bưu cục đánh theo số thứ tự A, B, C

Nhatrang-A | Centre-Vietnam

Saigon-H | Sud-Vietnam

Saigon-H | Sud-Vietnam

Saigon-A | Sud-Vietnam

Saigon-D | Sud-Vietnam

Saigon-H | Sud-Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap