Dấu nhật ấn Type T2 Desrousseaux | Bưu cục điện báo


Từ năm 1882, hoạt động điện báo và thư tín sáp nhập vào với nhau và dùng chung dấu nhật ấn. Trước đó, bưu điện sử dụng nhật ấn khác nhau giữa 2 hoạt động này. Dạng T2 Desrouseaux có hình tròn lượn sóng, khối ngày tháng nằm trên cùng một dòng.

NHẬT ẤN TYPE T2 DESROUSSEAUX

Hình tròn lượn sóng, khối ngày tháng nằm trên cùng một dòng

Kampot – Cambodge

24/2/1887

BaRia – Cochinchine

3/9/1889

CaiBe – Cochinchine

6/1/1887

Poulo Condo – Cochinchine

13/9/1886

CuLaoGieng

T2 Desrousseaux

CapJacQues

T2 Desrousseaux

VinhLong

T2 Desrousseaux

TraCu

T2 Desrousseaux

TieuCat

T2 Desrousseaux

SaigonCentral

T2 Desrousseaux

SaigonCentral

T2 Desrousseaux

Saigon Port

T2 Desrousseaux

BenTre – Cochinchine | 8/8/1889

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap