Nhật ấn thời kỳ tiền thuộc địa | Dấu bưu cục Type PR Desrousseaux


Loại nhật ấn này tới Đông Dương vào tháng 12 năm 1862, được biết đến trên thư sớm nhất là ngày 1/1/1863, sau đó vẫn được sử dụng cho tới năm 1864. Type PR là loại nhật ấn dùng cho cả thư quân sự và dân sự, chúng được đóng bằng 2 loại mực xanh và đen trong đó màu xanh hay gặp hơn. Dấu PR Desrousseaux hay sử dụng chung với dấu CCH và CCN nhưng 2 con dấu này dùng để hủy tem, còn dấu PR đóng trên phong bì.

NHẬT ẤN TYPE PR DESROUSSEAUX

ESTABLISSTS FRANÇAIS DE LA COCHINCHINE | SAIGON

Sử dụng trước khi Pháp chiếm Nam Kỳ

Nhật ấn màu xanh | 1/5/1863

Nhật ấn màu đen | 31/3/1863

SỬ DỤNG DẤU NHẬT ẤN DESROUSSEAUX TYPE PR

Nhật ấn Desrousseaux Type PR sử dụng cho cả thư quân sự và dân sự. Chỉ có các bì thư Napoleon hoặc bì thư con Ó mới thấy loại dấu này vì chúng được sử dụng trong 2 năm 1863-1864 trước khi Pháp chiếm được lục tỉnh Nam Kỳ. Đây là những con dấu rất hiếm.

Type PR Desrousseaux trên bì thư quân đội:

Bì thư quân đội dán tem Napoleon 20c, sử dụng 3 con dấu: 1/. Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÊES SAIGON; 2/. Nhật ấn Type PR Desrousseaux đóng trên thư; 3/. Dấu CCH dùng để huỷ tem

Type PR Desrousseaux trên bì thư dân sự:

Thư dân sự phân biệt với thư quân đội qua mức cước: thư quân đội thường hay gặp mức cước 20c (<10g) hoặc 40c (từ 10-20g), thư dân sự sẽ có mức cước 50c hoặc 60c.

Type PR Desrousseaux 9/11/1863 trên bì thư dân sự gửi đi Pháp, dấu hủy tem CCH. Mức cước 50c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap