Dấu bưu cục Type Aa Desrousseaux


Loại Aa được ban hành vào khoảng năm 1879, khác với loại A Desrousseaux ở điểm không có dấu hoa thị ở 2 bên, các chữ cái bố trí gần nhau hơn so với loại A Desrousseaux. Ngoài ra, vòng tròn bên trong loại Aa gồm 30 chấm tròn nhỏ, ít hơn dạng A Desrousseaux có từ 31-38 chấm tròn nhỏ.

NHẬT ẤN TYPE Aa DESROUSSEAUX

30 chấm tròn nhỏ | Các chữ cái nằm gần nhau | Không có dấu hoa thị ở 2 bên

Tên thuộc địa nằm ở phía trên, tên bưu cục nằm ở phía dưới

Cochinchine | SocTrang 21/4/1890

Tonquin | HaiPhong 13/2/1889

Năm 4 chữ số

Thông thường, năm trong khối ngày tháng sử dụng 2 chữ số. Nhưng khi chuyển giao giữa 2 thế kỷ năm 1900 các bưu cục chuyển sang năm có 4 chữ số cho dễ phân biệt (giống như sự cố máy tính Y2K chúng ta từng gặp ở năm 2000). Sau năm 1900 lại trở về bình thường 2 chữ số.

Từ sau năm 1900 chuyển sang dùng năm 2 chữ số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap