Dấu bưu cục Type Ab Desrousseaux


Loại Ab Desrousseaux có tên địa danh bị sai lỗi chính tả: Tong-Kin, Hai-Phung. Có lẽ được sản xuất vào năm 1876 nhưng rồi được cất trong kho vì lỗi chính tả này. Cuối cùng, nó được đưa vào sử dụng năm 1879 khi loại “A Desrousseaux” đã rất mòn và “Aa” chưa có để dùng. Thời điểm cụ thể có lẽ là vào đầu tháng 5 năm 1879, sau đó loại dấu Ab này tiếp tục được phục vụ trong một thời gian khá dài. Loại Ab có số dấu chấm vòng tròn bên trong là 30 chấm nhỏ.

NHẬT ẤN TYPE Ab DESROUSSEAUX

Lỗi chính tả: Tong-Kin, Hai-Phung

30 vòng tròn nhỏ, bông hoa 2 bên

Tên thuộc địa nằm ở phía trên, tên bưu cục nằm ở dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap