Nhật ấn lục giác Type WH1 Desrousseaux của bưu cục tư nhân


Dạng WH1 được dùng để thay cho dạng VH1 khi chính phủ Bảo Đại lên nắm quyền tạm thời. Giống như W1, dạng WH1 có tên quốc hiệu đổi thành VIET NAM, còn chữ H hàm ý tới hexagon, có nghĩa là dạng W1 hình lục giác được phân loại thành WH1. Loại nhật ấn này chủ yếu được sử dụng tại các đô thị lớn Hà Nội và Sài Gòn.

NHẬT ẤN BƯU CỤC TƯ NHÂN TYPE WH1 DESROUSSEAUX CỦA CHÍNH PHỦ BẢO ĐẠI

Hình lục giác nét liền với dấu hoa thị hoặc gạch ngang 2 bên

Các bưu cục đánh theo số thứ tự A, B, C,..

Hanoi-D | Vietnam 26/3/1954

Saigon-G | Vietnam 27/7/1954

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap