Nhật ấn lục giác Type H2 Desrousseaux của bưu cục tư nhân


Dạng H2 Desrousseaux được tạo ra vào cuối năm 1943 cho các bưu cục tư nhân tại thành phố. Giống như H1, dạng H2 Desrousseaux không có vòng trong bên trong, nhưng hình lục giác là nét gạch đứt. Các bưu cục cũng vẫn được xếp theo thứ tự A, B, C.

NHẬT ẤN BƯU CỤC TƯ NHÂN TYPE H2 DESROUSSEAUX

Hình lục giác nét đứt, không còn vòng tròn nằm bên trong nữa

Các bưu cục đánh theo số thứ tự A, B, C

Saigon A – Cochinchine | Bưu cục đô thị

Hanoi A – Tonkin | Bưu cục đô thị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap