Nhật ấn lục giác Type H1 Desrousseaux của bưu cục tư nhân


Dạng H1 Desrousseaux được tạo ra vào cuối năm 1943 cho các bưu cục tư nhân tại nông thôn, trong chiến tranh chúng cũng được sử dụng tại một số bưu cục thành thị. Khác với dạng H Desrousseaux có vòng trong bên trong, dạng H1 Desrousseaux không còn vòng tròn bên trong nữa. Các bưu cục cũng vẫn được xếp theo thứ tự A, B, C.

NHẬT ẤN BƯU CỤC TƯ NHÂN TYPE H1 DESROUSSEAUX

Hình lục giác, không còn vòng tròn nằm bên trong nữa

Các bưu cục đánh theo số thứ tự A, B, C

Saigon C – Cochinchine

Saigon E – Cochinchine

Camp De Khang Khay – Laos

Dầu Tiếng – Cochinchine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap