Nhật ấn lục giác Type H Desrousseaux của bưu cục tư nhân


Dạng H lục giác với hình tròn bên trong xuất hiện từ năm 1906 và được sử dụng tới 1925. Đây là nhật ấn của các bưu cục tư nhân tham gia vào hoạt động bưu chính, chúng được phân biệt bởi hình lục giác, khác với bưu cục của bưu điện có nhận ấn hình tròn. Các bưu cục này chủ yếu nằm tại các thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn, nơi có nhu cầu gửi thư lớn và được đánh theo số thứ tự A, B, C,..

NHẬT ẤN BƯU CỤC TƯ NHÂN TYPE H DESROUSSEAUX

Hình lục giác với vòng tròn nằm bên trong hình lục giác

Các bưu cục đánh theo số thứ tự A, B, C

Saigon A – Cochinchine

Saigon B – Cochinchine

Saigon B – Cochinchine

Saigon B – Cochinchine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap