Nhật ấn hình lượn sóng Type R7 Desrousseaux


Dạng R7 Desrousseaux có số sóng là 5 nhưng là con dấu của chính quyền Bảo Đại với tên quốc gia đổi thành VIET-NAM, tên thành phố nằm ở trên, có dấu hoa thị 2 bên.

NHẬT ẤN TYPE R7 DESROUSSEAUX

5 hình lượn sóng

Sử dụng bởi chính quyền Bảo Đại

Hanoi 26/7/1953

Hanoi 29/7/1954

Hanoi 28/7/1954

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap