Nhật ấn hình lượn sóng của tem máy


Từ năm 1948 bắt đầu đưa vào sử dụng tem máy với dấu hủy lượn sóng màu đỏ (8 sóng), bên dưới ghi ngày tháng và tên thành phố. Dấu máy chỉ sử dụng tại các thành phố lớn nên loại nhật ấn này chỉ có một số địa danh: Sài Gòn, Hải Phòng, Hà Nội, PnômPênh. Desrousseaux có nêu nhưng không phân thành loại riêng trong dạng R.

NHẬT ẤN LƯỢN SÓNG CỦA TEM MÁY

8 sóng | Khối ngày háng nằm ngang bên dưới

Dùng tại các thành phố lớn

Phnom-Penh R.P. | 23/7/1949

Saigon R.P. chữ nhỏ | 15/4/1950

Saigon R.P. chữ lớn | 2/3/1950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap