Nhật ấn hình lượn sóng Type R6 Desrousseaux


Dạng R5 và R6 Desrousseaux có hình lượn sóng, số nét sóng là 5. Loại R5 dùng tại Sài Gòn, Pnompenh, Vientiane, còn dạng R6 được dùng tại Hanoi và Hải Phòng. Vị trí sóng thường nằm bên phải dấu nhật ấn, trong đó dấu R5 dùng tại Pnompenh có vị trí sóng nằm ở bên trái.

NHẬT ẤN TYPE R6 DESROUSSEAUX

5 hình lượn sóng | Dùng tại Hà Nội và Hải Phòng

Hanoi R.P. – Nord Vietnam | 10/8/1952

Haiphong – Nord Vietnam | 10/3/1950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap