Nhật ấn hình lượn sóng Type R5 Desrousseaux


Dạng R5 và R6 Desrousseaux có hình lượn sóng, số nét sóng là 5. Loại R5 dùng tại Sài Gòn, Pnompenh, Vientiane, còn dạng R6 được dùng tại Hanoi. Vị trí sóng thường nằm bên phải dấu nhật ấn, trong đó dấu R5 dùng tại Pnompenh có vị trí sóng nằm ở bên trái. Đây là dấu máy và lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1949.

NHẬT ẤN TYPE R5 DESROUSSEAUX

5 hình lượn sóng | dùng tại Sài Gòn, Pnompenh, Vientiane

Saigon R.P | Vị trí sóng bên phải

Vientiane – Laos | Vị trí sóng bên phải

Saigon R.P | Khối ngày tháng lộn ngược

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap