Nhật ấn chính quyền Bảo Đại | Type V2 Desrousseaux


Từ năm 1948, chính quyền Pháp muốn giữ quyền kiểm soát CAO NGUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (PLATEAUX INDOCHINOIS) cho khu vực Trung Kỳ (CENTRE-ANNAM). Do vậy, con dấu V2 xuất hiện và sử dụng tại Đà Lạt.

NHẬT ẤN TYPE V2 DESROUSSEAUX

Sử dụng tại Đà Lạt | Annam – Dấu gạch ngang ở 2 bên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap