Nhật ấn chính quyền Bảo Đại | Type V1 Desrousseaux


Nhật ấn dạng V nhưng có dấu hoa thị hoặc gạch ngang 2 bên được Desrousseaux phân loại vào dạng V1.

NHẬT ẤN TYPE V1 DESROUSSEAUX CỦA CHÍNH PHỦ BẢO ĐẠI

Sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam

Tên lãnh thổ chia thành: NORD VIETNAM, CENTRE VIETNAM, SUD VIETNAM

Dấu hoa thị hoặc gạch ngang ở 2 bên

Dạng V1 nhưng dấu hoa thị 2 bên thay bằng dấu gạch ngang được Desrousseaux phân vào loại V1(t), chữ “t” viết tắt của từ “traits” trong tiếng Pháp.

TYPE V1(t) DESROUSSEAUX

Dấu hoa thị 2 bên được thay bằng dấu gạch ngang

LOẠI DÙNG TẠI MIỀN TRUNG

LOẠI DÙNG TẠI MIỀN NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap