Nhật ấn bánh xe Type R4 Desrousseaux


Dấu bưu cục dạng bánh xe Type R (Roulettes) xuất hiện từ năm 1932 và chỉ được sử dụng tại Hà Nội và Sài Gòn. Đó là những con dấu nhật ấn đi kèm với các dấu gạch ngang 2 bên và thường hay đóng ở mặt sau bì thư. Chữ cái R được lấy trong từ Roulettes dùng làm đại diện cho nhóm dấu bưu cục hình bánh xe này. Dạng R1 và R2 có khoảng cách giữa các dấu gạch ngang gần hơn R3 và R4. Còn R5 và R6 dấu gạch ngang hình lượn sóng.

Dạng R4 Desrousseaux có 6 dấu gạch ngang hai bên, nhiều hơn dạng R3. Khoảng cách giữa các dấu gạch ngang cách xa hơn dạng R1 và R2, khối ngày tháng nằm trên 4 dòng, loại R4 này được dùng tại Sài Gòn.

NHẬT ẤN TYPE R4 DESROUSSEAUX

6 dấu gạch ngang hai bên | Dùng tại Sài Gòn

Saigon Central | 6 dấu gạch ngang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap