Dấu bưu cục Type B1 Desrousseaux


Loại B1 Desrousseaux được mang theo hành lý của lực lượng Viễn chinh Bắc Kỳ vào cuối năm 1883. Do đó, loại B1 này được dùng tại Tonkin. So với loại B, Desrousseaux cho rằng khối ngày tháng của loại B1 được dịch lên cao hơn nhưng tôi thấy không hẳn như vậy. Font chữ trong khối ngày tháng cũng có 2 kiểu là Elzévir và Arial.

NHẬT ẤN TYPE B1 DESROUSSEAUX

Kích thước 22-23mm

Loại B1 chỉ có dấu Tonkin

Khối ngày tháng kết hợp giữa Elzévir và Arial

Khối ngày tháng dùng fot chữ Elzévir

Khối ngày tháng dùng fot chữ Elzévir

Khối ngày tháng dùng fot chữ Elzévir

Kết hợp giữa Elzévir và Arial

Khối ngày tháng dùng fot chữ Arial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap