Dấu bưu cục Type B Desrousseaux


Loại B Desrousseaux được mang đến từ Pháp vào khoảng năm 1882, sử dụng tại Nam Kỳ và Campuchia nhưng có rất ít bưu cục sử dụng. Cho tới nay chủ yếu biết đến dấu nhật ấn dạng B với bưu cục Saigon Central và cái tên Saigon Central cũng lần đầu tiên xuất hiện trên nhật ấn dạng B Desrousseaux.

NHẬT ẤN TYPE B DESROUSSEAUX

Nét chữ đậm, kích thước 21.5 mm

Saigon Central 22/4/1889

Saigon Central 7/11/1890

Nhật ấn dạng B cũng tồn tại trên một số tem thuộc địa Alphée Dubois dùng tại Nam Kỳ.

Saigon Central 30/6/1888

Saigon Central 22/1/1887

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap