Dấu bưu cục Type B2 Desrousseaux


Loại B2 được Pháp cấp năm 1877 và chỉ dành cho Sài Gòn. Dù rất giống loại A nhưng do chữ Saigon và Cochinchine đảo ngược vị trí cho nhau nên không được xếp vào loại A nữa mà phải phân vào loại B. Loại B2 Desrousseaux cũng có dấu hoa thị 2 bên. Vòng tròn bên trong gồm 20 nét, ít hơn loại A tối thiểu 30 nét.

NHẬT ẤN TYPE B2 DESROUSSEAUX

Chữ SAIGON bên trên, COCHINCHINE ở dưới

Dấu hoa thị 2 bên | Vòng tròn bên trong 20 nét

Saigon – Cochinchine 10/11/1878

Saigon – Cochinchine 30/5/1878

Saigon – Cochinchine 15/3/1885

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap