Nhật ấn bánh xe Type R2 Desrousseaux


Dấu bưu cục dạng bánh xe Type R (Roulettes) Desrousseaux là loại dấu nhật ấn đi kèm với các dấu gạch ngang 2 bên hoặc lượn sóng bên cạnh. Dạng R thường hay đóng ở mặt sau bì thư làm dấu đến hoặc dấu chuyển tiếp, một số ít đóng trên mặt trước để hủy tem nhưng không nhiều. Chữ cái R được lấy trong từ Roulettes (roller) để làm đại diện cho nhóm nhật ấn hình bánh xe này. Type R có 7 dạng trong đó R1 và R2 có khoảng cách giữa các dấu gạch ngang gần hơn R3 và R4. Từ R5 tới R7 có hình lượn sóng.

Dạng R2 Desrousseaux có dấu nhật ấn nằm ở giữa, 6 dấu gạch ngang hai bên, khoảng cách giữa các dấu gạch ngang gần nhau, khối ngày tháng nằm trên 4 dòng, loại R2 này được dùng tại Hà Nội.

NHẬT ẤN TYPE R2 DESROUSSEAUX

Bánh xe nằm ở giữa, 6 dấu gạch ngang hai bên, khối ngày tháng nằm trên 4 dòng

Sử dụng tại Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap