Dấu Par Avion dạng G24 Desrousseaux | tuyến Hanoi – Marseille | Bưu cục TONG T1/1936-T1/1939


Ngoài dấu Par Avion dạng G22 sử dụng từ 1934 cho tới tháng 2/1935 đối với tuyến Saigon-Marseille. Từ tháng 1 năm 1936 khi tuyến Hanoi-Marseille đưa vào khai thác, bưu cục Tong có thêm con dấu Par Avion cho tuyến này. Desrousseaux phận loại nó vào dạng G24.

DẤU PAR AVION HANOI-MARSEILLE

Type G24 Desrousseaux

Kích thước: 12mm x 47mm | Màu sắc: Đen | Đường gạch chân nét liền

Sử dụng tại Tong từ tháng 1/1936 đến tháng 1/1939

Dấu Par Avion Hanoi – Marseille dạng G24 trên bưu ảnh gửi từ Tong đi Pháp ngày 6/3/1936

Một vài thông tin về thời gian sử dụng các con dấu Par Avion tôi thấy chưa được chính xác, con dấu hàng không G24 này tôi thấy vẫn tiếp tục được sử dụng sau tháng 1/1939.

Dấu Par Avion Hanoi – Marseille dạng G24 cùng với dấu nhật ấn Tong ngày 15/2/1939

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap