Dấu Par Avion dạng G22 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục TONG 1934-T2/1935


Một sân bay quân sự được xây dựng tại Tong (Sơn Tây), Tonkin, đường thư hàng không sau đó đã được thiết lập với con dấu Saigon-Marseille trong khung hình chữ nhật nhỏ. Con dấu này được dùng tại Tong từ 1934 tới tháng 2/1935.

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G22 Desrousseaux

Sử dụng tại tại Tong từ 1934 tới tháng 2/1935.

Dấu Par Avion Saigon – Marseille dạng G22 trên bì thư gửi từ Tong đi Pháp ngày 2/1/1935
Dấu Par Avion Saigon – Marseille dạng G22 trên bì thư gửi từ Tong đi Nantes, Pháp ngày 26/12/1934

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap