Dấu Par Avion dạng G3 Desrousseaux dùng tại Vientiane, Laos


Dấu hàng không này dùng cho thư máy bay gửi đi từ Vientiane, Lào trong giai đoạn 1932-1934 (Tài liệu của Desrousseux ghi là 1932-1933, ông phân loại nó vào dạng G3). Chữ Par Avion nằm trên 2 cánh của con chim đại bàng, chữ A trong từ Avion tạo thành phần đầu của con chim. Con dấu có 2 màu đen và nâu.

Dấu Par Avion màu nâu

Dấu Par Avion màu đen

Dấu Par Avion G3 Desrousseaux màu nâu trên bì thư gửi từ Vientiane tới Sài Gòn ngày 6/2/1934

Bì thư dưới đây cũng được gửi đi từ Lào sử dụng dấu Par Avion dạng G3 Desrousseaux, chúng được gửi cách nhau 1 ngày.

Dấu Par Avion G3 Desrousseaux màu đen trên bì thư gửi từ Vientiane tới Sài Gòn ngày 7/2/1934

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap