Dấu Par Avion dạng G20 Desrousseaux | tuyến Hanoi – Marseille | Bưu cục Hà Nội từ T2/1935


Từ tháng 2/1935, đường bay thẳng từ Hà Nội tới Marseille đưa vào khai thác, lúc đó Hà Nội mới có con dấu Hanoi-Marseille riêng. Trước đó, đường thư hàng không gửi từ Tonkin và An Nam được chuyển tiếp qua Sài Gòn rồi mới tiếp tục gửi đi Pháp. Con dấu par avion trên phong bì giai đoạn đó phải sử dụng dấu Saigon-Marseille.

Ở giai đoạn đầu, từ tháng 2/1935, con dấu par avion Hanoi-Marseille có dấu gạch chân là nét liền. Desrousseaux phân loại nó vào dạng G20 với những đặc điểm sau.

DẤU PAR AVION HANOI-MARSEILLE

Type G20 Desrousseaux

Kích thước: 12mm x 38mm | Màu sắc: Đen | Đường gạch chân nét liền

Sử dụng tại Hà Nội từ tháng 2/1935

Dấu Par Avion Hanoi – Marseille dạng G20 trên bì thư gửi từ Hà Nội đi Paris ngày 4/5/1935

Các đường thư gửi đi Algieria và châu Âu cũng được chuyển tiếp qua tuyến Hanoi-Marseille này.

Dấu Par Avion Hanoi – Marseille dạng G20 trên bì thư gửi từ Hà Nội đi Algieria ngày 21/03/1935

Trên một số bì thư thực gửi hàng không những năm 1938 và 1939, tôi vẫn thấy con dấu này vẫn được sử dụng.

Dấu Par Avion Hanoi – Marseille dạng G20 trên bì thư gửi từ Hà Nội đi Đức ngày 27/11/1938

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap