Dấu Par Avion dạng G19 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Hà Nội T3/1934-T1/1935


Dấu hàng không này áp dụng đối với thư máy bay tuyến Sài Gòn – Marseille nhưng gửi từ Hà Nội trong giai đoạn tháng 3/1934 – tháng 1/1935. Con dấu có chữ Saigon-Marseille trong khung hình chữ nhật kích thước 12 x 38mm, và một đường gạch ngang nét liền bên dưới chữ Saigon-Marseille. So với dấu hàng không Saigon-Marseille G18, dấu Saigon-Marseille G19 giống y hệt, chỉ khác nhau đường gạch ngang phía dưới là nét liền (còn dấu G18 là nét đứt).

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G19 Desrousseaux

Kích thước: 12mm x 38mm | Màu sắc: Đen | Đường gạch chân nét liền

Thời gian sử dụng: nguồn Desrousseaux từ tháng 3/1934 đến tháng 1/1935 | nguồn suutamtem.vn từ 31/5/1933

Nơi sử dụng: Hà Nội

Dấu Par Avion Saigon – Marseille G19 trên bì thư gửi từ Hà Nội đi Pháp ngày 1/5/1934

Dấu Par Avion Saigon – Marseille dạng G19 trên bì thư gửi từ Hà Nội đi Paris ngày 22/8/1934

Một vài trường hợp tồn tại con dấu đóng 2 lần trên bì thư. Không chỉ thế, bì thư dưới đây đóng dấu nhật ấn ngày 31/5/1933, lại một lần nữa cho thấy Desrousseaux không chính xác về thời điểm lưu hành con dấu. Ông cho rằng con dấu G19 này dùng tại Hà Nội từ tháng 3/1934 đến tháng 1/1935, thực tế nó đã tồn tại từ 1933.

Dấu Par Avion Saigon – Marseille G19 đóng 2 lần trên phong bì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap