Dấu Par Avion dạng G18 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Hà Nội 25/1/1931-T1/1934


Dấu hàng không này áp dụng đối với thư máy bay tuyến Sài Gòn – Marseille nhưng gửi từ Hà Nội trong giai đoạn 25/1/1931 – tháng 1/1934. Con dấu có chữ Saigon-Marseille trong khung hình chữ nhật kích thước 12 x 38mm, và một đường gạch ngang nét đứt bên dưới chữ Saigon-Marseille. So với dấu hàng không Saigon-Marseille G10, dấu Saigon-Marseille G18 dùng tại Hà Nội ít gặp hơn, màu mực cũng chỉ có màu đen duy nhất. Desrousseux phân loại nó vào dạng G18 với những đặc điểm như sau:

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G18 Desrousseaux

Kích thước: 12mm x 38mm | Màu sắc: Đen | Đường gạch chân nét đứt với 32 gạch

Sử dụng tại Hà Nội từ 25/1/1931đến tháng 1/1934

Dấu Saigon-Marseille dạng G18 trên bì thư gửi từ Hà Nội tới Paris, Pháp

Bởi trước năm 1935 chưa có đường bay thẳng từ Hà Nội tới Marseille. Như vậy, nó phải được chuyển tiếp từ Hà Nội tới Sài Gòn trước khi lên đường sang Pháp. Tuy nhiên, trên hầu hết các bì thư chúng ta sẽ không nhìn thấy dấu đến Saigon Central, rất có thể khi đáp tới Sài Gòn, nó được chuyển thẳng lên máy bay mà không qua bưu cục.

Gửi từ Hà Nội với dấu Hanoi R.P ngày 20/3/1933, bì thư đóng dấu hàng không Saigon-Marseille dạng G18 Desrousseaux

Mặt sau không có dấu đến Saigon Central, chỉ có dấu đến ga hàng không Marseille

Một bì thư khác gửi đi Pháp từ Đáp Cầu ngày 5/7/1933, chuyển tới Hà Nội cùng ngày, đóng dấu Par Avion Saigon-Marseille dùng tại Hà Nội, không có dấu bưu cục đến Saigon-Central

Bì thư đóng dấu Par Avion Saigon-Marseille dùng tại Hà Nội và không có dấu bưu cục đến Saigon-Central

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap