Dấu Par Avion dạng G17 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Hà Nội 18/1/1932


Con dấu Par Avion này dùng cho thư hàng không tuyến Saigon-Marseille gửi từ Hà Nội, nó bắt đầu sử dụng từ 18/1/1932 và chỉ tồn tại chỉ trong một thời gian ngắn sau đó không dùng nữa. Tại Hà Nội, con dấu Par Avion G18 và G19 phổ biến hơn.

DẤU PAR AVION HANOI-MARSEILLE

Type G17 Desrousseaux

Dùng tại Hà Nội trong vài ngày từ 18/1/1932

Dấu Saigon-Marseille dạng G17 trên bì thư gửi từ Hà Nội tới Pháp ngày 18/1/1932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap