Dấu Par Avion dạng G21 Desrousseaux | tuyến Hanoi – Marseille | Bưu cục Hà Nội T5/1935-1941


Từ tháng 5/1935, Hanoi-Marseille có thêm một con dấu par avion nữa, chữ Hanoi-Marseille nghiêng trong khung hình chữ nhật với nét gạch chân là nét đứt. Desrousseaux phân loại nó vào dạng G21 với những đặc điểm sau.

DẤU PAR AVION HANOI-MARSEILLE

Type G21 Desrousseaux

Kích thước: 12mm x 38mm | Màu sắc: Đen | Đường gạch chân nét đứt

Sử dụng tại Hà Nội từ tháng 5/1935 đến 1941

Dấu Par Avion Hanoi – Marseille dạng G21 trên postcard gửi từ Hà Nội đi Czech năm 1938

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *