Biểu cước bưu ảnh áp dụng cho các thuộc địa


Đầu tiên, tôi xin giới thiệu với các bạn biểu cước bưu ảnh áp dụng tại Pháp và các nước thuộc địa, tuy với Đông Dương không hoàn toàn đúng nhưng nên dùng là một kênh để các bạn có thêm sự so sánh mức cước giữa các thuộc địa. Theo tạp chí France & Colonies số 290 vol 63, no 4 phát hành tháng 10/2007, tác giả Robert E. Picirilli đề cập tới biểu cước thư và bưu ảnh áp dụng cho Pháp và các thuộc địa từ năm 1878 tới 1945 như dưới đây:

BẢNG 1: CƯỚC GỬI THƯ & BƯU ẢNH TRONG NỘI ĐỊA VÀ LIÊN THUỘC ĐỊA

BẢNG 2: CƯỚC GỬI THƯ & BƯU ẢNH TỚI CÁC NƯỚC UPU

Tại sao áp dụng với Đông Dương không hoàn toàn đúng? Bởi biểu cước trên không áp dụng cho các thuộc địa có đồng tiền riêng là Indochine và một phần Ấn Độ. Tuy nó đúng ở một số mốc thời gian nhưng để có biểu cước chính xác, xin các bạn xem các bài viết khác trong mục “Cước bưu ảnh Đông Dương“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap