Cartes lettres | Cước gửi thư in sẵn tem giai đoạn 1921-1925


Giai đoạn sau 1921, do tỷ giá Piastres/Francs tăng gấp đôi từ 1:2,5 lên 1:5, biểu cước thư in sẵn tem cartes lettres do vậy cũng có sự điều chỉnh lại như trong bảng dưới đây:

Nội dungIndochinePháp & các thuộc địa
Cước gửi thư in sẵn tem cartes lettres20c (4 cents)25c (5 cents)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap