Cartes lettres | Cước gửi thư in sẵn tem giai đoạn 1907-1920


Kể từ năm 1907, cước cartes lettres gửi rong Đông Dương, gửi đi Pháp & thuộc địa giảm từ 15c xuống 10c. Ngoài ra, quy cách trọng lượng cũng áp dụng cho mỗi 15 grams.

Quy cáchIndochine, Pháp & các thuộc địaCác nước UPU
Mỗi 15 grams10c25c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap