Thư từ Cambodge & Tonkin được chuyển tiếp qua Sài Gòn kể từ ngày 2/1/1878


Theo bản tin tháng của Cục Bưu điện Pháp ngày 2 tháng 1 năm 1878, kể từ tháng 1 năm 1878, các thư từ của Cambogde và Bắc Kỳ được chuyển tiếp qua Sài Gòn rồi mới đi tiếp. Trong đó, Cambodge được nối với Sài Gòn bằng tuyến tàu chạy bằng hơi nước hàng tuần. Các điều kiện tương tự cũng được áp dụng cho các kết nối đến Bắc Kỳ, nơi có văn phòng thuộc địa của Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap