Sắc lệnh số 198 năm 1877 về việc gửi danh thiếp tại các thuộc địa


Theo Sắc lệnh này, các tấm danh thiếp (cartes de visite) dưới dạng in hoặc viết tay khi gửi trong bì thư mở không dán sẽ có:

  • Mức cước là 10c cho mỗi phong bì chứa 1-2 danh thiếp gửi khác bưu cục;
  • Mức cước là 5c cho mỗi phong bì chứa 1-2 danh thiếp gửi trong cùng bưu cục;
  • Sau tấm danh thiếp thứ 2, mức phí thu thêm đối với mỗi tấm danh thiếp sẽ tương ứng với bức thư cùng trọng lượng;

GỬI TRONG COCHINCHINE

Gửi danh thiếp trong Cochinchine áp dụng theo cách gửi theo dạng dải, dùng một băng giấy quấn quanh với diện tích không vượt quá 1/3 bề mặt tấm danh thiếp. Mức cước áp dụng như sau:

Quy cáchMức cước
Dưới 5g2c
Từ 5-10g3c
Từ 10-15g4c
Từ 15-50g5c

GỬI ĐI PHÁP VÀ CÁC NƯỚC UPU

Gửi đi Pháp và các nước UPU mức cước là 8c áp dụng cho mỗi 50g.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap